VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

Organizace a její poslání

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín,Revoluční 56, příspěvková organizace se sídlem Revoluční 56, 741 01 Nový Jičín ( dále jen dětský domov či DD)

Dětský domov je příspěvkovou organizací s celoročním nepřetržitým provozem. Od 1.července 2001 je jeho zřizovatelem Moravskoslezský kraj. Dětský domov je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy, které zajišťuje na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání nezletilým osobám zpravidla ve věku od 3 do 18 let či zletilé osobě do nejvýše 26 let věku. Veškerá činnost DD se řídí Zákonem č. 109/2002 Sb. v platném znění, Vyhláškou č. 438/2006 Sb. a obecně platnými právními předpisy, které jsou doplněny vnitřními předpisy, upravujícími specifiku činnosti DD Nový Jičín. O skutečnostech, které nejsou uvedeny v žádném z výše uvedených předpisů, rozhodne ředitel DD vnitřním nařízením.

Organizační struktura právnické osoby,která vykonává činnost zařízení

Dětský domov Nový Jičín je školské zařízení s právní subjektivitou, kapacita je stanovena na 32 dětí. Děti starší 18-ti let (nezaopatřené osoby) jsou v DD na vlastní žádost a dohodu s DD, a to do ukončení přípravy na povolání, nejvýše však do 26 let věku.

Děti jsou rozděleny do 4 rodinných skupin, z nichž každá má nejméně 6 a nejvíce 8 dětí. Děti jsou různého věku a pohlaví. Umístění dětí respektuje sourozenecké vazby, neřídí se věkem ani pohlavím dítěte. Z důvodů zdravotních, výchovných či vzdělávacích mohou žít sourozenci v různých rodinných skupinách.

Charakteristika jednotlivých součástí zařízení a jejich úkolů

Dětský domov je tvořen čtyřmi samostatnými byty, z nichž každý obsahuje: obývací pokoj, ložnice dětí, pokoj vychovatelů, kuchyň, sociální zařízení.

Vnitřní vybavení bytů obsahuje zejména: nábytek pro uložení prádla, šatstva, obuvi, školních potřeb a hraček dětí, psací stoly, židle, lampy, součástí bytu je běžně vybavená kuchyň s obvyklými spotřebiči (el. sporák, lednice, rychlovarná konvice a pod,). Každý byt má k dispozici automatickou pračku, audiovizuální a výpočetní techniku. Vybavení pro sport, turistiku a rekreační činnost jsou uložena ve speciálních úložištích mimo jednotlivé byty, ale každá rodinná skupina k nim má kdykoliv přístup.

Pro volnočasové aktivity dětí slouží velká i malá herna, posilovna, keramická dílna, venkovní areál.

V každé rodinné skupině je zajišťována denní péče o děti způsobem obdobným jako v běžné rodině, a to zpravidla třemi pedagogickými pracovníky. Noční služba je zajišťována vždy dvěma pracovníky. Noční služba dbá o bezpečnost dětí v nočních hodinách, zpravidla od 21 hodin. Zajišťuje dle pokynů pedagogických pracovníků noční péči o nemocné děti. Zajišťuje podle potřeby pomoc dětem při hygienické obsluze a jejich sebeobsluze, při přípravě na odchod z budovy. Odvádí děti do mateřské školy a žáky 1.tříd do školní družiny. 

Ranní vypravování zabezpečuje ředitel se zástupcem ředitele.

Chod DD zabezpečují tito zaměstnanci:

ředitel zařízení - statutární zástupce

zástupce ředitele 

sociální pracovník

vychovatelé – pedagogičtí pracovníci

nepedagogičtí pracovníci

hospodářka, vedoucí školní jídelny

kuchařka

bezpečnostní referent (topič, školník, údržbář,řidič) – 1 pracovník

uklízečka, pracovník obchodního úseku – 1 pracovník

hlavní účetní